10.2.2022

Kaivosteollisuus ja sen tärkeimmät sidosryhmät kehittivät kaivosvastuujärjestelmän kaivostoiminnan vastuullisuuden parantamiseksi. Järjestelmää käyttävien kaivosten itsearvioinnit on nyt todennettu ensimmäistä kertaa. Todentamisen tulokset antavat hyvän lähtökohdan kehittää Kittilän kaivoksen suoritusta edelleen.

Sitra perusti Kestävän kaivostoiminnan verkoston vuonna 2014 kaivosalan ja sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumiksi. Yhtenä tavoitteena on kehittää käytännön työkaluja kaivostoiminnan vastuullisuuden parantamiseksi. Työn tuloksena kaivosteollisuus ja sen tärkeimmät sidosryhmät rakensivat kaivosvastuujärjestelmän, jota käyttävien kaivosten itsearvioinnit on nyt todennettu ensimmäistä kertaa.

Järjestelmän kriteeristö koostuu kahdeksasta arviointityökalusta, jotka koskevat vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa, rikastushiekkojen hallintaa, vesienhallintaa, luonnon monimuotoisuutta, energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä, kriisinhallintavalmiutta, työterveyttä ja työturvallisuutta sekä kaivoksen sulkemista.

Kukin työkalu arvioidaan erikseen viisiportaisella arviointiasteikolla (C, B, A, AA, AAA), jonka alin taso C täyttää jo lain asettamat vaatimukset. Asteikon korkein arvosana AAA osoittaa jo erinomaisuutta ja edelläkävijyyttä kyseisellä osa-alueella.

Itsearvioinnit tehdään joka vuosi ja ulkoinen todentaminen joka kolmas vuosi. Kaivosten ensimmäiset todentamistulokset julkistettiin 20.1.2022, mihin mennessä viiden kaivoksen itsearvioinnit oli jo todennettu.

Kittilän kaivoksella järjestelmän tulokset todensi DQS Finland Oy 20. – 22.9.2021. Todentaminen vahvisti ja tuki varsin hyvin oman itsearviointimme tuloksia. Kolmelle arviointityökalulle saimme kokonaisarvosanaksi AA (Sidosryhmäyhteistyö, Työterveys ja turvallisuus, Rikastushiekan hallinta). Kolmelle työkalulle saimme arvosanan A (Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt, Luonnon monimuotoisuus, Vesienhallinta). Kriisinhallinta -työkalun kriteeristön asettamat vaatimukset täytimme sekä yhtiö- että toimipaikkatasolla. Kaivoksen sulkemiselle saimme arvosanan B.

Kaivosvastuujärjestelmän todentamistulokset ovat meille tärkeä mittari, kun arvioimme onnistumistamme vastuullisten toimintatapojen rakentamisessa ja soveltamisessa. Olemme tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä toiminta-alueemme sidosryhmien kanssa, ja työn tulokset näkyivät positiivisella tavalla myös tuloksissa.

Saavutimme hyviä tuloksia myös rikastushiekan hallinnassa ja vesienhallinnassa, ja ne ovat tärkeä kehittämisen painopistealue edelleenkin. Viime vuosina olemme panostaneet myös uusien vesienkäsittelytekniikoiden tutkimukseen. Haluamme parantaa toimintamme vastuullisuutta esimerkiksi kehittämällä koko kaivoksen elinkaaren kattavaa avointa vuoropuhelua ja raportointia.

Lue lisää täältä:

Kestävän kaivostoiminnan verkosto: https://www.kaivosvastuu.fi/
Kaivosvastuujärjestelmän itsearviointien todentamistulokset: https://www.kaivosvastuu.fi/kaivosvastuujarjestelma/tulokset/
Arviointityökalut: https://www.kaivosvastuu.fi/arviointityokalut/