Terveys ja turvallisuus

Uskomme, että kaikki tapaturmat ja poikkeamat voidaan välttää. Tavoitteenamme on turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa ei tapahdu lainkaan tapaturmia tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Uskomme, että yhteistyön avulla voimme välttää työtapaturmat kokonaan ja parantaa työntekijöiden, urakoitsijoiden ja meitä ympäröivien yhteisöjen hyvinvointia. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme seuraavin tavoin:

 • Noudatamme hyviä ja luotettavia käytäntöjä koneiden, laitteiden ja tilojen suunnittelussa ja käytössä.
 • Edistämme terveyttä ja hyvinvointia ja luomme toimintaohjelmia niiden turvaamiseksi.
 • Tarjoamme asianmukaista koulutusta kaikille työntekijöille, jotta he voivat tehdä työnsä turvallisesti.
 • Tunnistamme, ehkäisemme, poistamme tai lievennämme terveyteen, turvallisuuteen ja teollisuushygieniaan liittyviä riskejä.
 • Pidämme yllä työterveyteen ja teollisuushygieniaan liittyviä toimintasuunnitelmia.
 • Tarjoamme tarvittavat työkalut ja -välineet työn tekemiseen turvallisesti ja tehokkaasti.
 • Pidämme yllä korkeaa hätävalmiutta, jotta voimme toimia tehokkaasti hätätilanteissa.

Ympäristö

Tavoitteemme on poistaa, minimoida ja lieventää toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja säilyttää ympäristön elinkelpoisuus ja monimuotoisuus. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme seuraavin tavoin:

 • Tuotamme mahdollisimman vähän jätettä ja huolehdimme sen asianmukaisesta käsittelystä.
 • Minimoimme riskit, joita liittyy rikastushiekan, kaivosjätteen ja vesien hallintaan, soveltamalla parhaita käytäntöjä (BAP).
 • Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme vesialueisiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, jotta voimme pienentää muihin käyttäjiin kohdistuvaa kumulatiivista vaikutusta.
 • Toteutamme toimenpiteitä, joiden avulla säästetään luonnonvaroja, kuten energiaa ja vettä.
 • Toteutamme toimenpiteitä, joiden vähennetään päästöjä ilmaan, vesistöihin ja maahan ja joiden avulla voimme minimoida ekologisen jalanjälkemme ja vähentää esimerkiksi metsien häviämistä.
 • Toteutamme toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja ratkaistaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia toiminnallemme.
 • Sovitamme yhteen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja maankäytön suunnitteluntoimintamme kaikissa vaiheissa.
 • Kunnostamme kaivosalueet toiminnan päätyttyä niin, että ne säilyvät pitkään fyysisesti ja kemiallisesti vakaina ja keskustelemme toimenpiteistä asianomaisten kanssa.

Työntekijät

Tavoitteemme on turvallinen ja terveellinen työympäristö, jonka toiminta perustuu ihmisten keskinäiseen kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme seuraavin tavoin:

 • Emme hyväksy syrjintää työpaikoilla.
 • Tarjoamme työntekijöille oikeudenmukaisen ja tasapuolisen mahdollisuuden ilmoittaa epäkohdista.
 • Arvostamme monimuotoisuutta ja kohtelemme työntekijöitä ja urakoitsijoiden työntekijöitä oikeudenmukaisesti huolehtien siitä, että työntekijöillä organisaation kaikilla tasoilla on yhtäläiset mahdollisuudet ilman minkäänlaista syrjintää tai suosimista.
 • Palkkaamme työntekijät ja tarjoamme mahdollisuuksia uralla etenemiseen heidän omien ansioidensa perusteella.
 • Maksamme oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä palkkaa.
 • Pidämme työpaikkamme päihteettöminä.
 • Huolehdimme siitä, että työntekijöitä koskeva henkilökohtainen ja yksityinen tieto säilyy luottamuksellisena.
 • Tunnustamme työntekijöiden yhdistymisvapauden.
 • Tarjoamme työntekijöillemme asianmukaiset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet.
 • Neuvottelemme ja keskustelemme työntekijöiden kanssa ja tarjoamme heille asianmukaista tukea.

Yhteisöt

Tavoitteemme on edistää yhteiskunnallista, taloudellista ja kestävää kehitystä niissä yhteisöissä, joita toimintamme koskettaa. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme seuraavin tavoin:

 • Tarjoamme luottamuksellisen raportointijärjestelmän, jonka avulla meille voidaan ilmoittaa mahdollisesta epäeettisestä, laittomasta tai vastuuttomasta toiminnasta.
 • Varmistamme, että työpaikalla ei suvaita minkäänlaista lapsi- tai pakkotyövoimaa.
 • Edistämme avointa, läpinäkyvää ja kunnioittavaa vuoropuhelua kaikkien intressiryhmiemme kanssa ja varmistamme, että toimimme yksityismailla ja alkuperäiskansojen maa-alueilla maanomistajien tai oikeudenhaltijoiden ennakkoon antamalla luvalla.
 • Tuemme paikallisia yhteisöjä ja niiden kestävää kehitystä erilaisin toimenpitein, joita ovat muun muassa kehittämisohjelmat, tavaroiden ja palveluiden hankkiminen paikallisilta toimittajilta ja paikallisen työvoiman palkkaaminen.
 • Varmistamme, että toimintamme ei tue tai edistä lainvastaisia aseellisia konflikteja, vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tai kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vastaista toimintaa.
 • Pyrimme suojelemaan kulttuuriperintöä hankkeisiin liittyviltä haitallisilta vaikutuksilta.
 • Pyrimme välttämään tilanteita, joissa ihmiset joutuisivat muuttamaan vastoin tahtoaan. Jos sellaista ei voida välttää, neuvottelemme asiasta asianomaisten yhteisöjen kanssa.
 • Emme harjoita malminetsintää tai pyri kehittämään uutta kaivostoimintaa alueilla, jotka on nimetty maailmanperintökohteiksi.

Vastuullisen kaivostoiminnan hallintajärjestelmä

Kaivostoimintaa harjoitetaan joskus ympäristöllisesti herkillä alueilla muiden maankäyttäjien ja elinkeinojen rinnalla. Kaivosyhtiöiden tulee pystyä osoittamaan kaivosten lähialueiden asukkaille, että ne toimivat vastuullisesti ja kestävästi ja huolehtivat siitä, että kaivospaikkakunnilla on hyvä elää kaivosten sulkemisen jälkeenkin.

Agnico Eagle tukee tätä toimintatapaa ja haluaa olla edelläkävijä sen toteuttajana. Siksi aloimme rakentaa koko yhtiötä koskevaa yhteistä kestävän kaivostoiminnan hallintajärjestelmää (Responsible Mining Management System, RMMS), jolla varmistamme, että hoidamme ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja yhteisöasiat parhaalla mahdollisella tavalla.

Kehitämme järjestelmää osana yhtiömme kestävän kehityksen ohjelmia ja kansainvälisten standardien, kuten OHSAS 18001, ISO 14001 ja ICMC, mukaisesti.