18.6.2020

Aluehallintoviraston Agnico Eagle Finlandille myöntämä ympäristö- ja vesitalouslupa mahdollistaa Kittilän kaivoksen tuotannon kasvattamisen 1,6 miljoonasta tonnista kahteen miljoonaan. Tämä artikkeli on tiivistys yli 400 sivuisen dokumentin ydinkohdista. 

  • Agnico Eagle Finlandin saama ympäristölupa (ympäristö- ja vesitalouslupa) mahdollistaa purkuputken rakentamisen kaivokselta Loukiseen. Näin puhdistettujen jätevesien purkupaikka vaihtuu Seurujoelta Loukiseen Sotkajokisuun alapuolelle. Purkuputkeen johdetaan käsiteltynä sekä prosessi- että kuivanapitovedet.
  • Purkuputken rakentamisen jälkeen rikastamolla voidaan prosessoida kaksi miljoonaa tonnia malmia vuodessa.
  • Lisäksi lupa mahdollistaa Seurujoesta otettavan pintaveden määrän nostamisen tasolta 250 m3/t tasoon 350m3/t, kun purkuputki on otettu käyttöön. Samoin yhtiö saa lisätä kuivanapitovesien pumppausta maan alta.
  • Aluehallintoviranomaisen lupa sisältää 87 määräystä, joilla rajoitetaan kaivostoiminnan määräyksiä. Määräykset rajoittavat vesistöön ja ilmaan johdettavia päästöjä sekä ohjeistavat jätteiden käsittelyä. Lupa edellyttää yhtiötä tarkkailemaan jatkossakin toiminnan vaikutuksia kattavasti. Seuraavassa on esimerkkejä ympäristölupaan liittyvistä vaatimuksista.

Vesienpuhdistus tehostuu

Lupapäätöksessä vesiin liittyviä kohtia on kaikkiaan kymmenen. Seuraavassa on tiivistelmä keskeisistä kohdista.

Kaivosalueella muodostuvat puhtaat vedet (esim. sadevesi) on erotettava likaantuneista vesistä. Puhtaaksi todetut vedet saadaan johtaa maastoon tai vesistöihin.

Rikastamon prosessivedet ja muut likaantuneet vedet on palautettava kaivoksen vesikiertoon tai puhdistettava ennen niiden johtamista purkuputkella Loukiseen siten, että lupamääräyksessä määrätyt raja-arvot alittuvat.

Prosessivesikierrosta poistettavat vedet on käsiteltävä vesienkäsittelylaitoksella siten, että käsiteltyjen prosessijätevesien sulfaattipitoisuus on virtaamapainotteisena kuukausikeskiarvona laskettuna alle 2 000 mg/l. Muilta osin päätöksessä annetut luparajat on asetettu putkeen johdettaville vesille. Jätevesien käsittelyä on typen poiston osalta tehostettava vuodesta 2023 alkaen laitosmaisella vesienkäsittelyllä.

Luvan saajalla on oltava käytössään kaivoksen vesitaseen hallintaan ja ennustamiseen tarkoitettu mallinnusohjelma.

Vesienkäsittelyrakenteissa ja altaissa on oltava riittävästi kapasiteettia tilastollisesti ennakoitavien kerran sadassa vuodessa sattuvien rankkasateiden varalle.

Käsiteltyjen jätevesien johtamisesta ei saa aiheutua vesistössä valtioneuvoston asetuksen määrittämien ympäristölaatunormien ylityksiä. Poikkeus tästä on nikkeli päätöksessä määrätyllä sekoittumisvyöhykkeellä.

Talousjätevedet on käsiteltävä biologisesti tai vastaavalla tavalla. Käsitelty jätevesi on johdettava kaivospiirin alueella olevalle imeytyskentälle. Lisäksi jätevedenpuhdistamon toiminnan ja tarkkailun osalta on noudatettava yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Malminmurskaus maan alla vähentää pölypäästöjä 

Ilmapäästöihin liittyviä kohtia on päätöksessä kaikkiaan kuusi. Seuraavassa on tiivistelmä keskeisistä kohdista.

Toiminnasta muodostuvia hajapölypäästöjä on rajoitettava suunnitelmallisesti ja ennakoivasti toteutetulla pölynsidonnalla.

Autoklaavin höyrynkehittimien polttoaineena on käytettävä rikitöntä, kevyttä polttoöljyä. Savukaasut on johdettava ulkoilmaan vähintään 12 metriä korkean piipun kautta. Hiukkaspitoisuutta on mitattava autoklaavin poistokaasuista jatkuvatoimisesti.

Maanalaisen kaivoksen tason 675 m alapuolelta louhittava malmi on esimurskattava ensisijaisesti maan alla. Maan pinnalle nostokoneella nostettu malmi on siirrettävä hienomurskaukseen louheautolla tai koteloidulla kuljettimella. Hyötykäyttöön toimitettavan sivukiven voi murskata maan päällä.

Maan päällä tapahtuvan malmin murskauksen pölyämistä aiheuttavat kohteet on varustettava pölyn keräävällä järjestelmällä, ja kerätty ilma on johdettava puhdistettavaksi.

Melurajat pysyvät entisellään 

Meluun liittyviä kohtia on kolme. Seuraavassa on tiivistelmä keskeisistä kohdista.

Ympäristömelu ei saa Kittilän kaivoksen lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla ylittää päivällä melutasoa LAeq 55 dB(A) eikä yöllä (klo 22–7) LAeq 50 dB(A).

Tehokas meluntorjunta on otettava huomioon koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valinnassa, asemoinnissa, käytössä ja kunnossapidossa.

Maanalaisen kaivoksen louhinta- ja tunneliräjäytyksiä saa suorittaa kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kaivannaisjätteiden hallinnasta yksityiskohtainen suunnitelma 

Kaivannaisjätteisiin liittyviä kohtia on kymmenen. Seuraavassa on tiivistelmä keskeisistä kohdista.

Luvan saajan on ylläpidettävä yksityiskohtaista kaivannaisjätteiden ja kiviaineksen hallintasuunnitelmaa osana kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa. Suunnitelman on katettava kaikki alueella muodostuvat kiviainekset ja kaivannaisjätteet.

Kaivannaisjätteiden jätehuollosta on huolehdittava toiminnalle laaditun jätehuoltosuunnitelman ja luvan mukaisesti. Luvan saajan on huolehdittava, että suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien kaivannaisjätteen jätealueiden toiminta järjestetään toimintaperiaateasiakirjan, turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja sisäisen pelastussuunnitelman mukaisesti.

Yhtiö vastaa jätealueiden jälkihoidosta, tarkkailusta ja suotovesien käsittelystä niin kauan kuin on tarpeen varmistaa, ettei jätealueista aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja ettei päästöjä ja niiden vaikutuksia ole tarpeen tarkkailla.

Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi toimijoille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

Varastoalueiden kohdistuvia lupaehtoja 

Varastointiin ja huoltotoimintaa liittyviä kohtia on neljä. Seuraavassa on tiivistelmä keskeisistä kohdista.

Erikseen myöhempää rikastusta varten varastoitava matalapitoinen malmi (marginaalimalmi) on sijoitettava kaivosalueelle noin kuuden hehtaarin varastoalueelle.

Raaka- ja tuotantoaineiden, kemikaalien, prosessiliuosten, polttoaineiden ja muodostuvien jätteiden varastoinnista ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Murskanmäellä saadaan varastoida malmia ennen murskausta ulkona nykyisellä vesitiiviillä pohjarakenteella varustetulla malmin varastoalueella kerrallaan enintään rikastamon kuukauden kapasiteettia vastaava määrä.

Kaivospiirin alueelle saa tarvittaessa perustaa luvan saajan omia tai urakoitsijoiden tukitoiminta-alueita, joissa säilytetään kuljetuskalustoa sekä käsitellään muun muassa polttonesteitä. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Varautumista koko elinkaaren ajaksi 

Edellä on kuvattu keskeisimmät toimintaympäristöön liittyvät vaatimukset. Näiden lisäksi ympäristölupa sisältää lukuisia velvoitteita muun muassa purkuputken rakentamiseen, häiriötilanteisiin valmistautumiseen ja kaivoksen lopettamiseen liittyen.

Viranomainen velvoittaa yhtiön istuttamaan Loukiseen ja Seurujokeen yhteensä 12 000 yksivuotista taimenen poikasta vuosittain. Samoin yhtiö maksaa päätöksen mukaan Lapin ELY-keskukselle 8000 euron vuotuisen kalatalousmaksun. Sirkka-Könkään jakokunnalle yhtiö maksaa 500 euron vuotuisen korvauksen.

Muilta osin viranomainen arvioi, että määräysten mukaisesta jätevesien johtamisesta ei aiheudu haittaa Loukisen rantakiinteistöjen käytölle. Myöskään Loukisen soveltuvuus yleiseen virkistyskäyttöön ei vähene sekoittumisalueen ulkopuolella.

Ympäristö- ja vesitalouslupapäätös on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1465367