18.6.2020

Työtä ainakin ensi vuosikymmenen puoliväliin, entistä vähemmän fossiilisia päästöjä ja hyvinvointia kuntalaisille. Siinä Kittilän kultakaivoksen laajennuksen merkittävimmät hyödyt seutukunnalle. 

Agnico Eaglen kesäkuun alussa saama ympäristölupa mahdollistaa malminprosessoinnin kasvattamisen 1,6 miljoonasta tonnista kahteen miljoonaan. Ilman laajennuslupaa kaivoksen toimintaedellytykset olisivat heikentyneet, kun kustannuskilpailukyky olisi huonontunut. Lisäksi syvimmällä olevat malmivarat olisivat jääneet hyödyntämättä.

”Investointi turvaa toiminnan 2030-luvun puoliväliin ja avaa uusia mahdollisuuksia senkin jälkeen”, iloitsee Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen.

Pelkästään kaivoksen laajennusinvestointi tuo työtä noin kolmelle sadalle hengelle runsaan kolmen vuoden ajaksi. Laajentuminen lisää myös hankintoja, minkä ansiosta suomalaiset kaivosklusterin osaajat saavat työtä. Laajennus luo jatkuvuutta runsaalle tuhannelle omalle sekä alihankkijan työntekijälle.

Tiukka lupa vaatii paljon

Ympäristöluvan kannalta yksi keskeisimpiä arviointiaiheita oli prosessi- ja kuivatusvesien johtaminen purkuputkella Suurikuusikon kaivosalueelta Loukiseen. Lausuntokierroksella nousi toiveita muun muassa siitä, että purkuputki johtaisi pienemmän Loukisen sijaan Ounasjokeen.

Lupaviranomainen päätyi kiristämään päästörajoja niin, että puhdistetun jäteveden raja-arvot ovat osin vuoden 2013 ympäristölupaa tiukemmat. Samoin viranomaiset edellyttävät Agnico Eaglelta merkittäviä lisäpanostuksia vesienkäsittelyyn. Kaikkiaan viranomainen asetti yhtiölle 87 lupamääräystä ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Lapin ELY-keskuksen mukaan päästörajat ovat niin tiukat, että päästöt eivät vaikuta Loukisella uimiseen, kalastukseen eivätkä veneilyyn. Samoin ranta-alueilla vettä voi käyttää kasteluun, saunomiseen ja pesemisen entiseen tapaan.

Uusi purkuputki todennäköisesti parantaa joen tilaa, sillä muutoksen ansiosta kaivoksen vaikutukset tuntuvat Loukisella 25 kilometriä aiempaa lyhyemmällä matkalla.

Purkuputken välittömässä läheisyydessä syntyy toki haittoja esimerkiksi kalataloudelle. Nuo haitat viranomainen edellyttää yhtiön korvaavan istutuksilla ja maksuilla.

Agnico Eagle käynnisti hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin jo seitsemän vuotta sitten. Itse ympäristölupaa viranomaiset käsittelivät kolme vuotta. Siitä huolimatta hanke herättää myös huolia.

Lösönen ymmärtää joidenkin kansalaisten esittämät ympäristöhuolet, sillä kaivosalan maineessa on ympäristöturvallisuuden osalta parannettavaa.

”Me teemme vuosina 2017-2021 ympäristösuojeluinvestointeja noin 70 miljoonalla eurolla, ja tiukkenevan luvan myötä investoinnit kasvavat edelleen”, sanoo Lösönen.

Kasvihuonepäästöt pienenevät

Nyt luvan saanut investointi ei tarkoita ainoastaan toiminnan laajentamista. Samaan aikaan myös tuotantoprosessi uudistuu merkittävästi.

Kultakaivokselle rakennetaan kilometrin syvyyteen menevää nostokuilua, jonka avulla malmi nostetaan maan alta. Nostokuilu korvaa kuorma-autokuljetuksia, mikä vähentää fossiilisen polttoaineen käyttöä.

”Lisäksi hyödynnämme prosessin hukkalämpöä lämmityksessä, joten minimoimme fossiilisten polttoaineiden käyttöä ”, sanoo Lösönen.

Kaivosala pyrkii yleisestikin vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähköistämällä prosessejaan, vaikka ala tuottaakin vain noin 0,7 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä. Kaivosteollisuuden CO2-päästöt ovat vain noin kuusi prosenttia kotitalouksien päästöihin verrattuna.

Agnico Eaglen investointiohjelma muuttaa myös henkilöstön työnkuvia. Digitalisointi nostaa kaivostyötä yhä enemmän maan päällä tapahtuvaksi laitteiden ja prosessien valvonnaksi.

Hyvinvointia laajenee ympäristöön

Agnico Eagle on investoinut vuosina 2006-2019 Kittilän kultakaivokseen yli miljardi euroa ja upottanut käyttökustannuksiin yli 1,4 miljardia euroa. Pelkästään veroluontoisia maksuja on syntynyt yli 200 miljoonalla muun muassa tuloveroina, yhteisöveroina, rojalteina ja malminetsintäkorvauksina. Saajina ovat olleet valtio, kunnat ja maanomistajat.

Lähiyhteisöään kaivosyhtiö tuki vuonna 2019 lähes 400 000 eurolla, mistä riitti koulutukseen, urheiluun ja kulttuuriin.

”Tätä on mahdollisuus jatkaa, kun toiminnan edellytykset ovat kunnossa”, sanoo Lösönen.

Kultakaivoksen laajennus lyhyesti 

  • Rikastamon kapasiteetti kasvaa 1,6 miljoonasta tonnista 2 miljoonaan
  • Rakennetaan 1044 metriä syvä kaivoskuilu malmin nostamiseen
  • Rakennetaan uusi purkuputki puhdistetuille prosessi- ja kuivatusvesille Suurikuusikon kaivosalueelta Loukiseen.
  • Rakennetaan rikastushiekka-altaat ja muut vaadittavat ympäristöinvestoinnit
  • Laajennus työllistää n. 300 henkeä yli kolmen vuoden ajan
  • Investointiohjelma infrastruktuuri-investoinnit mukaan laskien 250 miljoonaa euroa
  • Turvaa toiminnan vuoteen 2034 ja avaa uusia mahdollisuuksia sen jälkeen

Lue täältä tiivistelmä ympäristö- ja vesitalousluvan keskeisistä kohdista.