8.3.2021

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Työterveyslaitoksen mukaan työyhteisön monimuotoisuus tarkoittaa työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen ja kansallisen taustan, sukupuolisen suuntautumisen, perhetilanteen, kielen, uskonnon ja vakaumuksen sekä (osa)työkykyisyyden osalta.

Me Agnico Eaglella olemme sitoutuneet arvostamaan työyhteisön monimuotoisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta kaikessa liiketoiminnassamme. Tämä sitoutuminen perustuu ydinarvoillemme, jotka ovat perhe, luottamus, kunnioitus, vastuu ja tasa-arvo.

Monimuotoisuuden arvostaminen tarkoittaa yksilöiden erojen tunnistamista ja kunnioittamista. Yhdenvertaisuus työyhteisössä puolestaan on sitä, että yksilöiden välisistä eroista huolimatta kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua yhtiömme menestyksen rakentamiseen ja heitä kannustetaan siihen.

Kittilän kaivoksen rekrytointitiimissä työskentelevä henkilöstön kehittämisen asiantuntija Pia Pitkänen vahvistaa, että monimuotoisuus on työyhteisölle hyväksi. ”Se tuo monipuolista kokemusta, osaamista ja näkemystä, jotka puolestaan vaikuttavat yrityksen innovatiivisuuteen ja sitä kautta myös tuottavuuteen. Monimuotoinen organisaatio on myös houkutteleva työnantajana”, Pia sanoo.

Pialla on takanaan jo pitkä työrupeama Agnico Eagle Finlandin palveluksessa. Tänä aikana Kittilän kaivoksen työntekijöistä naisten osuus on pysynyt samana eli noin 13 prosentissa. Suurin osa heistä työskentelee hallinnollisissa tehtävissä ja vain pieni osa tekniikan parissa. Tiedämme, että suomalaiset tytöt loistavat luonnontieteissä ja matematiikassa, mutta samalla naiset loistavat poissaolollaan teknisistä ammateista.

”Meidän olisi osattava kannustaa tyttöjä teknisille aloille ja kertoa, että kaivosteollisuus tarjoaa naisille kiinnostavia, hyvin palkattuja työtehtäviä ja hienoja urapolkuja”, Pia sanoo.

Agnico Eaglen Euroopan henkilöstötoiminnoista vastaava henkilöstöjohtaja Kaisa Saarijärvi korostaa, että työpaikan monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus alkaa rekrytoinnista: ”Rekrytoivien esimiesten on kiinnitettävä huomiota siihen, ettemme tiedostamattomasti syrji ketään. Meidän on haastettava omaa ajatteluamme ja ennakkoluulojamme”, hän sanoo.

Kehotammekin esimiehiä kiinnittämään huomiota vain tehtävän suorittamisen kannalta olennaisiin asioihin, kuten koulutukseen ja osaamiseen. Tässä auttavat jokaiselle työtehtävälle ennalta asetetut kriteerit, joita vasten hakijoiden osaamista peilataan. Lisäksi rekrytointiin osallistuu aina useampi henkilö, millä pyritään välttämään stereotyyppiset arviot työtekijän soveltuvuudesta tehtävään.

”Työyhteisön monimuotoisuutta voidaan edistää monin tavoin. Yksi tapa, josta juuri nyt paljon keskustellaan, on anonyymi rekrytointiprosessi”, Pia sanoo. ”Muita keinoja ovat esimerkiksi syrjimättömien käytäntöjen kehittäminen ja monimuotoisuuslausekkeen liittäminen työpaikkailmoituksiin. Monimuotoisuuslause kertoo, että arvostamme työyhteisössämme monimuotoisuutta ja toivomme erilaisista taustoista olevien henkilöiden hakevan työpaikkojamme.”