31.7.2020

Kesäkuun viimeisenä lauantaina joukko kalastuksen- ja luonnonystäviä kokoontui jälleen talkoisiin kunnostamaan Kittilän kirkonkylän läheisyydessä virtaavaa Parvajokea. Parvajoen kunnostusprojekti alkoi jo toissa vuonna, kun Ville Lahti otti tuolloin yhteyttä Lapin ELY-keskukseen ja sai sieltä kannustusta projektin toteutukseen ja apua Parvajoen alueen maanomistajien löytämiseksi. Myös maanomistajat suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti.

Projektin tarkoituksena on kunnostaa Parvajoki paremmin taimenelle sopivaksi ja siten saada Ounasjoen alueen taimenkantoja vahvemmiksi. Ensimmäiset kunnostustalkoot pidettiin viime vuonna. Tuolloin myös Lapin ammattiopisto Lappian Simon kalatalouden oppilaitos ja Luonnonvarakeskus tekivät joella sähkökalastuksia kalakannan selvittämiseksi.

”Parvajokea on ojitettu 1950-luvun loppupuolella sen koko pääuomalta eli noin 6–7 kilometrin matkalta. Sitä ennen sen tiedetään olleen hyvä taimenjoki. Nyt joen taimenkanta on heikko. Veden laatu joessa on kuitenkin lähdeperäisyydestä johtuen hyvä, ja vesi pysyy ympäri vuoden suhteellisen viileänä eli taimenelle erinomaisena”, kertoo Agnico Eagle Finlandin malminetsintägeologi Pekka Kämäräinen, joka on yksi projektin puuhamiehistä.

”Ongelmana on kuitenkin kutu- ja poikaskivikoiden ja ruoan puute. Joessa on paljon aikoinaan kanavoimisesta ja sivuojista tullutta sedimenttiä, joka tukkii joen syvänteitä ja kutusoria. Lisäksi jokeen on aikoinaan istutettu puronieriää, joka kilpailee taimenen kanssa vähäisistä elinpaikoista.”

”Parvajoella on yksi luonnontilaisena säilynyt latvapuro, jossa vesi solisee kirkkaalla sorapohjalla. Kontrasti tämän luonnonpuron ja siitä lähtevän kaivetun kanavan välillä on melkoisen suuri. Kunnostuksissa pyritään ottamaan mallia tämän luonnontilaisena säilyneen uoman rakenteesta”, kertoo Ville Lahti, joka työskentelee Etran kaupintavarastossa kaivoksellamme.

Nyt talkoolaiset kunnostivat yhden noin 20 metrin pituisen virta-alueen. Alueelle rakennettiin kutusorakoita ja poikaskivikkoa ja kaivettiin kuoppia taimenten lepopaikoiksi. Uomaan lisättiin myös puumateriaalia suojapaikoiksi. Lisäksi rakennettiin muutama puusuiste (puusta rakennettu virranohjuri), joiden tarkoituksena on tehdä uomasta mutkittelevampi sekä kerätä sedimenttiä pois uomasta. Kiviainesta siirrettiin uomaan kaiken kaikkiaan 7–8 tonnia. Hiljaisesta virrasta tehtiin näin taimenille viihtyisä, monipuolinen ja kohiseva koski.

”Lapin ammattiopiston opiskelijoita tulee elokuussa Parvajoelle tekemään sähkökoekalastuksia oppilastyönä. Samalla tarkastellaan vedenlaatua ja kunnostusten vaikutuksia vesistön pohjan rakenteeseen, kasvillisuuteen ja esimerkiksi virran nopeuksiin. Näitä tuloksia voidaan sitten verrata viime kesänä ennen kunnostuksia tehtyihin kokeisiin”, Ville Lahti kertoo jatkosuunnitelmista.

”Kunnostuksia jatketaan kesän aikana puroaktiivien ehtimisen ja jaksamisen mukaan, ja ensi talvena kuljetamme moottorikelkoilla materiaaleja jokivarteen paikoille, joille pääsy kesäaikaan on vaikean maaston vuoksi haasteellista”, Pekka Kämäräinen jatkaa. Parvajoen kunnostuksessa on vielä paljon tehtävää, mistä syystä uudet talkoolaiset ovat aina tervetulleita joukkoon.

”Kittilän kirkonkylän kalaosakaskunnan puolesta kiitän Kivitrans Oy:tä sorasta, jota olemme tänä vuonna käyttäneet puron kunnostukseen, sekä Agnico Eagleä kiinnostuksesta ja osallistumisesta projektiin”, Ville Lahti kiittää projektin tukijoita.

Lisätietoa Parvajoen kunnostuksesta on Kittilän kirkonkylän kalaosakaskunnan verkkosivulla osoitteessa www.riikonkoski.fi/parvajoki.

Katso kuvia kesäkuun kunnostustalkoista Facebook-sivultamme!