23.7.2020

Kittilän kaivoksen purkuputkihankkeen rakentaminen etenee suunnitellusti, ja putkea on nyt asennettuna maastoon noin 14 kilometrin matkalla. Asentamistyön painopiste on parhaillaan Lintula-Hanhimaa-tien (tie 9554) ja Suurikuusikon kaivospiirin välisellä alueella. Huoltotietä rakennetaan tämän lisäksi Kapsajoen yhtymäkohdan ja tulevan Loukisen purkupisteen välisellä alueella.

Seurujoen alitusrakentamisen on suunniteltu käynnistyvän viikolla 31. Putkilinjalla on kaksi joen alitusta, joista toinen on Seurujoella ja toinen Kapsajoella. Näiden lisäksi putkilinjan pää asennetaan Loukisen pääuomaan. Vesistöjen alitukset toteutetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hyväksymien (drno PSAVI/1079/2018) suunnitelmien mukaisesti vesistörakentamiselle asetettuja lupaehtoja noudattaen. Vesirakentamisen aikataulu on seuraava:

  • Seurujoki: 27.7. – 2.8.2020
  • Kapsajoki: 3. – 9.8.2020
  • Loukinen: 17. – 30.8.202.0

Vesirakentaminen aiheuttaa jokiveden tilapäistä samentumista rakennustöiden alapuolisella jokiosuudella. Samentumahaittaa minimoidaan työvaiheiden huolellisella suunnittelulla sekä käytössä olevilla hallintatoimilla.

Alituksissa ranta-alueilta ja vesialueiden pohjasta poistettava kasvillisuus sekä muu orgaaninen ja hienoainespitoinen maa-aines läjitetään maa-alueelle. Alituskohdilla purkuputken rantautumisalueet suojataan siten, etteivät ne tulvatilanteissakaan joudu alttiiksi eroosiolle. Kaivantoon sijoitettu putki peitetään vähän hienoainesta sisältävällä kivennäismaalla tai murskeella. Kaivantoa täytettäessä vedenalaiset pudotuskorkeudet pidetään myös pieninä samentumahaitan minimoimiseksi. Vesirakentamisesta pidetään työmaapäiväkirjaa ja töiden vaikutuksia tarkkaillaan päivittäin droonilla.

Lisätietoa:

Ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi
Puh. 050 439 0122
S-posti: jaakko.saukkoriipi@agnicoeagle.com