14.10.2020

Agnico Eaglellä työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat asioiden tärkeysjärjestyksessä ykkösenä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan turvallisuuskulttuuriamme ja kehittämään käytäntöjä ja prosesseja, joiden avulla voimme luoda kaikille mahdollisimman terveellisen ja turvallisen työympäristön.

Samaa tavoittelee myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, joka tekee Kittilän kaivoksella turvallisuuteen keskittyvän kaivostarkastuksen kerran vuodessa. Näissä merkeissä Tukesin johtava asiantuntija Ossi Leinonen vieraili kaivoksellamme syyskuun puolessavälissä.

Leinonen tuntee Kittilän kaivoksen kehityskaaren hyvin, sillä hän on tehnyt kaivostarkastuksen useana peräkkäisenä vuonna ja oli mukana jo kaivoksen luvitusvaiheessa.

”Kokonaisuutena Kittilän kaivos on hyvinkin uraauurtava Suomessa monella saralla, eikä tämä ole liioittelua”, Leinonen toteaa. ”Tähän tarvitaan vakavarainen yhtiö, jonka johto on sitoutunut turvallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen parantamiseen.”

”Totta kai on aina kehittämisen varaa etenkin, kun toiminta laajenee. Muun muassa olemassa olevia käytäntöjä ja sisäisiä pelastussuunnitelmia päivitetään, pelastuskontteja lisätään ja viestintäyhteyksiä kehitetään. Turvallinen tuotanto vaatii aina tarkkaavaisuutta”, Leinonen sanoo.

Mikroseisminen järjestelmä ja sen hyödyntäminen

Tänä vuonna kaivostarkastus keskittyi erityisesti kaivoksemme mikroseismiseen järjestelmään ja sen tuottaman tiedon hyödyntämiseen tuentamenetelmien ja turvallisuuden kehittämisessä. Järjestelmän avulla monitoroidaan kallion käyttäytymistä.

Tarkastuskertomuksen mukaan kaivosviranomainen pitää mikroseismisen järjestelmän tuottaman tiedon konkreettista hyödyntämistä sekä merkittävänä kehitysaskeleena kaivosalalla että kaivosturvallisuutta parantavana asiana, kuten dynaamisen tuennan käyttöönotto osoittaa. Tämän lisäksi tietoa on hyödynnetty muun muassa räjäytysten jälkeisten suoja-aikojen määrittämisessä.

”Kalliomekaanisten olosuhteiden tunteminen ja hallinta on keskeistä tuotannon onnistumisessa ja turvallisuuden takaamisessa. Tässä Kittilän kaivos on tehnyt erinomaista työtä”, Ossi Leinonen sanoo.

Tuotannonohjauskeskuksen ja kulunvalvonnan kehittäminen

”Näin laajassa kaivoksessa on tiedettävä, missä ihmiset ja koneet ovat, mitä ne tekevät ja mihin ne ovat menossa”, Leinonen sanoo. Kaivososaston päällikkö Matias Suomela vahvistaa, että kaivoksen kulunvalvonta on tärkeä asia turvallisuuden kannalta. Henkilöiden kulunvalvonnassa käytetään tällä hetkellä Indentic Solutions -järjestelmää ja koneiden paikannuksessa Mobilaris Mining Intelligence -järjestelmää (MMI). Mobilaris hyödyntää WLAN-verkkoa, ja sen avulla voidaan visualisoida sekä kaivoksen tilannekuva että tuotanto.

”Normaalissa tuotantotilanteessa tiedämme, missä koneet ja ihmiset liikkuvat. Pystymme näkemään tilannekuvan 3D-visualisoinnin avulla silmänräpäyksessä ja siten suunnittelemaan seuraavat työt”, Suomela sanoo.

”Kaivosturvallisuus yhdistyy tähän siten, että meillä on reaaliaikainen tieto siitä, missä ihmiset ovat esimerkiksi kaivoksen evakuointitilanteessa. Jos joku ei ole kuitannut saaneensa evakuointikäskyä, pystymme paikantamaan hänet visualisoinnista.”

Tulevaisuudessa kulunvalvonta on tarkoitus siirtää täysin Mobilarikseen, liittää seismisen järjestelmän hälytykset reaaliaikaisesti karttanäkymään ja lisätä Mobilariksen käyttöä tuotannossa.

”Kaivoksemme kulunvalvonnan tarkkuus ja luotettavuus alkaa olla kansainvälisestikin ajatellen korkealla tasolla”, Suomela toteaa.

Osallistava ja keskusteleva turvallisuuskulttuuri

Leinonen on havainnut, että kaivoksellamme on siirrytty yhä enemmän osallistavaan ja keskustelevaan turvallisuuskulttuuriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiltä saatavaa palautetta kuunnellaan tarkoin ja siitä keskustellaan.

”Tämä on erittäin hyvä asia, sillä henkilöstö saadaan sitoutumaan turvallisuuden kehittämiseen, kun se koetaan yhteiseksi asiaksi.”

Laaja pelastusorganisaatio

Ossi Leinosen mukaan harvalla kaivoksella Suomessa on yhtä laaja pelastusorganisaatio kuin Kittilän kaivoksella. Pelastusharjoituksia järjestetään maanalaisessa kaivoksessa usein. Lisäksi kaivokselle on palkattu useita turvallisuusteknikkoja ja -koordinaattoreita, joita on koko ajan paikalla.

Automaatio maanalaisessa työssä

Ossi Leinonen kertoo odottaneensa jo 1990-luvulta saakka kaivosautomaation kehittymistä, mutta se on edennyt hitaasti ja viime päiviin saakka keskittynyt lähinnä etälastaukseen ja yksittäisiin koneisiin. Kittilän kaivoksella Leinonen tutustui etänä tapahtuvaan tuotantoporaukseen.

”Nyt on kaivosautomaatiossa selvästi tapahtumassa käänne. Se on merkittävä asia, sillä kaivostoiminnan turvallisuus paranee huomattavasti, kun koneita ohjataan maan päältä.”

Aktiivinen osallistuminen kaivosturvallisuuden neuvottelukunnan työhön

Kittilän kaivos on yksi vuonna 2011 perustetun Suomen kaivosturvallisuuden neuvottelukunnan perustajajäsenistä. Ossi Leinonen kiittää kaivostamme aktiivisesta osallistumisesta neuvottelukunnan työhön.

”Neuvottelukunnassa muun muassa käydään läpi eri kaivoksilla sattuneita vaaratilanteita ja keskustellaan ennalta ehkäisevistä turvallisuusmenettelyistä. Tällä tavalla kehitetään koko kaivosalan turvallisuutta.”

”Olemme tehneet Tukesin kanssa hyvää yhteistyötä pitkään myös vuotuisten kaivostarkastusten ulkopuolella esimerkiksi kaivosturvallisuuden neuvottelukunnassa, jossa Tukes on erittäin aktiivinen toimija”, toteaa puolestaan kaivososaston päällikkö Matias Suomela.

Suomela on tyytyväinen tiiviiseen yhteistyöhön Tukesin kanssa. ”Meillä on aito, yhteistyömäinen suhde viranomaisen kanssa, jolloin voimme kehittää toimintaamme ja turvallisuuttamme parhaalla mahdollisella tavalla”, hän sanoo.