24.1.2018

Agnico Eagle Finland Oy hakee kesäksi 2018 innokkaita ja reippaita kesätyöntekijöitä ja työ­harjoittelijoita eri tehtäviin, jotka liittyvät malminetsintään, kaivokseen, kaivossuunnitteluun, geologiaan, metallurgiaan, prosessi­tekniikkaan, kunnossapitoon, ympäristönsuojeluun, turvallisuuteen, laboratorioon, logistiikkaan, varastoon ja hallintoon. Myös opintoihin liittyvät harjoittelu- ja päättötyöt ovat mahdollisia.

Kerro hakemuksessasi, missä oppilaitoksessa opiskelet, missä vaiheessa opintosi ovat ja millaista työtä haet. Myös mahdollisesta asunnontarpeesta on hyvä ilmoittaa. Työtehtävien palkkaus määräytyy teknologiateollisuuden työehto­sopimusten mukaan.

Lisätietoja kesätöistä voit pyytää osoitteesta hrfinland@agnicoeagle.com.

Lähetä hakemuksesi kesätyöhakemuksesi 25.2.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hrfinland@agnicoeagle.com. Diplomi- ja lopputyöpaikkojen hakuajat on ilmoitettu erikseen alempana.

MALMINETSINTÄÄN JA GEOLOGISELLE OSASTOLLE

 • 4 geologiopiskelijaa malminetsintään
 • 3 geologiopiskelijaa kaivokselle, joista yksi voi olla juuri opinnot aloittanut ja toiset kaksi pidemmällä opinnoissaan edenneitä
 • 2 geologia syväkairausprojektiin

KAIVOSOSASTOLLE

 • 2 ensimmäisen tai toisen vuoden kaivosinsinööriopiskelijaa haalari­harjoitteluun. Haalariharjoittelussa pääset tutustumaan kaivoksen eri prosesseihin, kuten kaivosuunnitteluun, tuotantoon ja peränajoon sekä kaivosgeologiaan. Tutustumisen jälkeen pääset tekemään itsenäisesti pieniä projekteja.
 • vähintään kolme vuotta alaa opiskellut kaivosinsinööriharjoittelija kaivossuunnitteluun
 • ylityönjohtajaa (yliopisto- tai AMK-opiskelija)
 • 3 työnjohtajaa (yliopisto- tai AMK-opiskelijoita)
 • 2 työntekijää kaivosmittaukseen (1. – 3. vuoden maanmittausinsinööri- tai rakennusinsinööriopiskelijoita). Mittaaja pääsee tutustumaan kaivosmittaukseen, kaivostoimintaan ja kaivoksen työskentelyolosuhteisiin. Myös itsenäinen työskentely taitojen ja kokemuksen mukaan on mahdollista. Mittaajan tehtäviin kuuluvat louhintakohteiden mittaustyöt, merkkaus, kartoitus, 3D-mallinnus, massanlaskenta, kiintopisteverkoston ylläpito ja rakentaminen, karttojen tuottaminen infralle sekä muille tukitoimille. Työhön kuuluu myös raportointia ja erilaisten ohjelmistojen ylläpitoa.

RIKASTAMOLLE

 • prosessitekniikan ja /tai kunnossapidon opiskelijoita rikastamon operaattorin tehtävään
 • 5 laboranttia metallurgiseen laboratorioon ja analyysilaboratorioon

MAANALAISEN KAIVOKSEN KALUSTON KUNNOSSAPITOON

 • 4 asentajaa (ammattikoulu, AMK, aikuiskoulutus tms.)
 • AMK- tai yliopistoopiskelijaa suunnittelijan kesäloman sijaiseksi
 • AMK- tai yliopisto-opiskelijaa vuorotyönjohtajien kesälomien sijaiseksi

SÄHKÖKUNNOSSAPITOON

 • 2 opiskelijaa suunnittelu- ja dokumentointityöhön
 • 2 asentajaa rikastamolle
 • 2 asentajaa maanalaiseen kaivokseen

TALOUSOSASTOLLE

 •  kauppatieteen tai laskentatoimen yliopisto- tai AMK-opiskelija ostoreskontraan

VARASTOON

 •  2 kesälomien sijaista

DIPLOMI- JA LOPPUTYÖN TEKIJÖITÄ

Turvallisuusosasto

Aihe: Sammutusjätevesien hallinta Kittilän kaivoksella

Tavoite: Diplomityön tai lopputyön tavoitteena on arvioida tulipalon yhteydessä sammutuksesta syntyvien sammutusjätevesien määriä sekä sammutusveteen päätyvien kemikaalien määriä tai pitoisuuksia Kittilän kaivosalueella. Työn tarkoituksena on tehdä arvio kaivosalueen tilanteesta sekä laatia tarvittaessa suositukset, joilla pyritään pienentämään ympäristöhaittoja ja muita haittoja, joita mahdollisista sammutusjätevesistä voi aiheutua. Työtä tulee tarkastella hyvien käytäntöjen, lainsäädännön sekä viranomaismääräysten osalta.

Työ alkaa 1.6.2018 tai sopimuksen mukaan. Hae 1.4.2018 mennessä.

Lisätietoja: työsuojelupäällikkö Teemu Pitkänen, teemu.pitkanen@agnicoeagle.com.

Kaivossuunnittelu

Vaihtoehtoisia diplomityön aiheita:

 1. Kuotkon avolouhoksen mallinnus ja louhintasuunnitelma
 2. Luohostuennan optimointi Kittilän kaivoksella
 3. Louhosmallinnuksen optimointi
 4. Louhintamenetelmän valinta uudelle louhinta-alueelle (Sisar)
 5. Geologisen tiedon käyttö peränajon- ja louhossuunnittelussa Rimmen alueella (paneli 8)
 6. Välipilarin louhosten stabiliteetti
 7. Kaivosveden hyötykäyttö poravetenä

Työ alkaa syksyllä 2018.

Lisätietoja: kaivossuunnittelupäällikkö Elen Toodu, elen.toodu@agnicoeagle.com.

Rikastamo

Aihe: Diplomityön aiheena on ksantaatin osittainen tai kokonaan korvaaminen sulfidivaahdotuksessa. Työssä tutkitaan laboratoriovaahdotuskokein erilaisten kokoojakemikaalien toimivuutta sulfidien vaahdotuksessa. Sopivan kemikaalin löytyessä tutkimus etenee mahdollisesti tehdasmittakaavaiseen koejaksoon. Työ kirjoitetaan englanniksi.

Edellytämme diplomityön tekijältä

 • prosessi- tai rikastustekniikan opintoja
 • opintojen menestyksellistä suorittamista
 • erityistä kiinnostusta kemiaa kohtaan
 • mahdollista aiempaa työkokemusta rikastustekniikasta
 • kiinnostusta kaivosteollisuutta kohtaan
 • kykyä toimia omatoimisesti tutkimustyössä
 • tarkkuutta, joustavuutta ja yhteistyökykyä.

Työ alkaa maaliskuun alussa tai sopimuksen mukaan. Hae 18.2.2018 mennessä.

Lisätietoja: päämetallurgi Tuula Roimaa, tuula.roimaa@agnicoeagle.com.