7.1.2021

Toimitimme joulukuun 2020 lopussa ympäristövaikutusten arviointiohjelman viranomais­käsittelyyn Lapin ELY-keskukselle. Nykyisen ympäristöluvan mukaisesti Kittilän kaivoksen vuotuinen tuotanto on 2 miljoonaa tonnia malmia, ja tavoitteemme on selvittää edellytyksiä tuotannon nostamiseksi 2,7 miljoonaan tonniin alkaen vuodesta 2026. Selvityksen lähtökohta on, etteivät kaivoksemme päästöt veteen tai ilmaan tulisi muuttumaan verrattuna toukokuun lopussa 2020 saamamme ympäristöluvan ehtoihin.

Tuotannon noston ympäristövaikutusten lisäksi tässä arvioinnissa tarkastellaan CIL-rikastushiekan vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen, Etelän ja Ketolan alueiden louhinnan, tarvekiven louhinnan ja maa-ainesten oton elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on paitsi vähentää tai estää hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia myös lisätä sidosryhmien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi YVA-lain mukaisesti on myös edellytys sille, että hankkeelle voidaan myöntää tarvittavat luvat, kuten ympäristö­lupa ja kaivoslain mukaiset luvat. Toimitamme tarvittavat hakemukset ja ilmoitukset lupa­viranomaisille YVA-menettelyn päätyttyä aikaisintaan alkuvuonna 2022.

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahden toteutusvaihtoehdon (vaihtoehdot VE1 ja VE2) lisäksi vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta lainkaan (VE0).

VE0 – hanketta ei toteuteta

  • Kittilän kaivoksen vuotuinen tuotanto on noin 2 miljoonaa tonnia malmia.
  • CIL-rikastushiekka läjitetään nykyiselle läjitysalueelle, jonka täyttyessä kaivostoiminta päättyy arviolta vuonna 2026.

VE1 – vuotuinen tuotanto noin 2 miljoonaa tonnia, muutoksia toiminnassa

 Kaivoksen vuotuinen tuotanto on noin 2 miljoonaa tonnia malmia.

  • Kaivostoiminta päättyy arviolta vuonna 2034.
  • CIL-rikastushiekan ja liejuperähiekan läjitystä varten rakennetaan uusi läjitysalue (CIL3-allas).
  • Tarkasteltavina on kolme vaihtoehdoista sijoituspaikkaa (A, B, C), jotka kaikki sijoittuvat kaivoksen koillispuolelle.

VE2 – vuotuinen tuotanto noin 2,7 miljoonaa tonnia, muutoksia toiminnassa

 Kaivoksen vuotuinen tuotanto on noin 2,7 miljoonaa tonnia malmia vuodesta 2026 alkaen.

  • Kaivostoiminta päättyy arviolta vuonna 2036.
  • CIL-rikastushiekan sekä liejuperähiekan läjitystä varten rakennetaan uusi läjitysalue (CIL3-allas).
  • Tarkasteltavina on kolme vaihtoehdoista sijoituspaikkaa (A, B, C), jotka kaikki sijoittuvat kaivoksen koillispuolelle.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi
Puh. 050 439 0122
Sähköposti: jaakko.saukkoriipi@agnicoeagle.com