Työterveys ja – turvallisuus

Uskomme, että kaikki tapaturmista ja vaaratilanteista johtuvat vahingot ovat vältettävissä.

 • Noudatamme hyviä ja luotettavia käytäntöjä koneiden, laitteiden ja laitosten suunnittelussa ja käytössä.
 • Tarjoamme kaikille työntekijöillemme tarvittavan koulutuksen ja valmennuksen.
 • Minimoimme vaarallisten olosuhteiden syntymisen ja varmistamme, että valvontajärjestelmämme ovat kunnossa.
 • Tarjoamme asianmukaiset työterveyspalvelut ja noudatamme hyviä työhygieniakäytäntöjä.
 • Pidämme yllä erinomaista hätävalmiutta, jotta voimme toimia tehokkaasti hätätilanteissa.

Ympäristö

Tavoitteemme on minimoida toimintamme vaikutukset ympäristöön ja säilyttää sen elinkelpoisuus ja monimuotoisuus.

 • Tuotamme mahdollisimman vähän jätettä ja huolehdimme sen asianmukaisesta käsittelystä.
 • Huolehdimme rikastushiekan, sivukiven ja pintamaiden asianmukaisesta käsittelystä.
 • Noudatamme käytäntöjä, joiden avulla voimme säästää luonnonvaroja, kuten energiaa ja vettä.
 • Noudatamme käytäntöjä, joiden avulla voimme minimoida päästömme ilmaan, veteen ja maaperään, ja siten pienentää ekologista jalanjälkeämme.
 • Kunnostamme kaivosalueet siten, että ne ovat toiminnan päätyttyä fyysisesti ja kemiallisesti vakaita. Keskustelemme paikallisten yhteisöjen kanssa kunnostuksesta riittävän varhaisessa vaiheessa.

Työntekijät

Tavoitteenamme on turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa toiminta perustuu ihmisten keskinäiseen kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen.

 • Varmistamme, että työpaikallamme ei sallita minkäänlaista syrjintää.
 • Järjestämme työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen mahdollisuuden ilmoittaa epäkohdista.
 • Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus edetä urallaan kykyjensä mukaisesti.
 • Maksamme kilpailukykyistä palkkaa.
 • Varmistamme, että työpaikkamme ovat alkoholittomia ja päihteettömiä.

Yhteisöt

Tavoitteemme on edistää yhteiskunnallista, taloudellista ja kestävää kehitystä niissä yhteisöissä, joita toimintamme koskettaa.

 • Tarjoamme luottamuksellisen raportointijärjestelmän, jonka avulla meille voidaan ilmoittaa epäeettisestä, laittomasta tai vastuuttomasta toiminnasta.
 • Tuemme ihmisoikeuksia ja kunnioitamme kaikkien toimintaamme liittyvien ihmisten kulttuureja, tapoja ja arvoja.
 • Suosimme avointa, läpinäkyvää ja kunnioittavaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa ja noudatamme kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita.
 • Tuemme paikallisia yhteisöjä ja niiden kestävää kehitystä. Keinoina ovat esimerkiksi kehitysohjelmat, materiaalien hankinta paikallisilta toimittajilta ja paikallisen työvoiman rekrytointi.

Vastuullisen kaivostoiminnan hallintajärjestelmä

Kaivostoimintaa harjoitetaan joskus ympäristöllisesti herkillä alueilla muiden maankäyttäjien ja elinkeinojen rinnalla. Kaivosyhtiöiden tulee pystyä osoittamaan kaivosten lähialueiden asukkaille, että ne toimivat vastuullisesti ja kestävästi ja huolehtivat siitä, että kaivospaikkakunnilla on hyvä elää kaivosten sulkemisen jälkeenkin.

Agnico Eagle tukee tätä toimintatapaa ja haluaa olla edelläkävijä sen toteuttajana. Siksi aloimme rakentaa koko yhtiötä koskevaa yhteistä kestävän kaivostoiminnan hallintajärjestelmää (Responsible Mining Management System, RMMS), jolla varmistamme, että hoidamme ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja yhteisöasiat parhaalla mahdollisella tavalla.

Kehitämme järjestelmää osana yhtiömme kestävän kehityksen ohjelmia ja kansainvälisten standardien, kuten OHSAS 18001, ISO 14001 ja ICMC, mukaisesti.