1.7.2020

Kittilän kultakaivoksen kaivosvesien purkuputken rakentamisesta on esitetty virheellisiä tulkintoja. Purkuputken rakentamiselle on tarvittavat luvat, mutta sen käyttöönotto edellyttää viranomaisen hyväksyntää rakennustöiden valmistuttua. 

Agnico Eagle Finland Oy sai toukokuun lopussa ympäristö- ja vesitalousluvan Kittilän kultakaivoksen laajentamiseksi. Sen jälkeen julkisuuteen on levinnyt lukuisia virheellisiä tulkintoja.

On esitetty, että viranomaiset ovat myöntäneet yhtiölle ympäristöluvan helposti. Tosiasiallisesti viranomaiset pohtivat luparatkaisua lähes kolme vuotta. Prosessin aikana viranomaiset kuulivat laajasti eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä.  Viranomainen asetti ympäristöluvassa yhtiölle yhteensä 87 lupamääräystä.

Purkuputken rakentamisen vaatimat luvat ovat kunnossa.  Yhtiö on informoinut viranomaisia ennen rakennustöiden aloittamista sekä niiden edetessä. Ympäristö- ja vesitalouslupaa edellyttäviin töihin yhtiö ei ole ryhtynyt ennen toukokuun lopussa saatua täytäntöönpanokelpoista lupapäätöstä. Yhtiö tarvitsee rakennustöiden valmistuttua viranomaisen hyväksynnän putken käyttöönotolle. Viranomainen ei siis ole selkä seinää vasten kuten on väitetty, vaan riski on kaivosyhtiön puolella.

Mittavat ympäristöinvestoinnit

Vuosien 2016–2020 aikana Agnico Eagle Finlandin ympäristönsuojelumenot ovat noin 80 miljoonaa euroa. Lupaehdot edellyttävät lisäinvestointeja ympäristönsuojeluun.

Yhtiö on investoinut merkittäviä summia etenkin veden puhdistamiseen. Vuonna 2016 yhtiö otti käyttöön noin 18 miljoonaa euroa maksaneen vedenpuhdistuslaitoksen. Sen ansiosta purkuvesien sulfaattipitoisuus putosi noin 75 prosenttia ja poisjuoksutettavan veden aiheuttama sulfaattikuormitus puolittui.

Nykyisen puhdistamon lisäksi lupa edellyttää jatkoinvestointeja laitosmaiseen vesienkäsittelyyn. Yhtiö on pilotoinut erilaisia puhdistusteknologioita jo viime kesästä alkaen. Kaikki vesi käsitellään ja sen laatua valvotaan ennen veden ohjaamista purkuputkeen.

Vedenkäsittelyn tehosta kertoo esimerkiksi viranomaisen arvio purkuputken vaikutuksesta laskujokeen: ”Päästörajat ovat niin tiukat, että päästöt eivät vaikuta Loukisella uimiseen, kalastukseen eivätkä veneilyyn. Samoin ranta-alueilla vettä voi käyttää kasteluun, saunomiseen ja pesemiseen entiseen tapaan.”

Ounasjokiseudun Natura-alueiden osalta viranomainen päätyy loppuharkinnassaan toteamaan, että ”päätöksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä sen, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty”.

Vastuullisen kaivostoiminnan periaatteet ohjaavat

Agnico Eaglen kotimaa Kanada on ensimmäinen maa, joka on ottanut käyttöön vastuullisen kaivostoiminnan periaatteet. Yhtiö on toiminut noiden periaatteiden mukaisesti myös Suomessa, joka otti käyttöön samanlaiset periaatteet toisena maana maailmassa. Yhtiö ymmärtää kansalaisten huolet ja keskustelee jatkossakin mielellään faktoista sidosryhmiensä kanssa.

Kittilän kultakaivoksen tuotot yhteiskunnalle

  • Agnico Eagle on investoinut kaivokseen 14 vuoden aikana yli miljardi euroa.
  • Valtio on saanut kaivoksen kauppahintana ja rojalteina yli 30 miljoonaa euroa.
  • Kaivos on tuottanut yhteiskunnalle tulo-, yhteisö- ja kiinteistöveroina sekä louhintakorvauksina ja malminetsintäkorvauksina yli 120 miljoonaa euroa.
  • Yhtiö työllistää Kittilässä noin tuhat omaa ja alihankkijoiden työntekijää.
  • Yhtiö on tukenut lähiyhteisön koulutusta, urheilua ja kulttuuria vuonna 2019 noin 300 000 eurolla.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jani Lösönen
Haastattelupyynnöt: henkilöstöjohtaja Kaisa Saarijärvi, puh. 040 511 0872, kaisa.saarijarvi@agnicoeagle.com