7.5.2021

Suunnittelemme nostaa Kittilän kaivoksen vuotuista malmintuotantoa noin 2,7 miljoonaan tonniin vuodesta 2026 alkaen. Nykyinen louhintamäärä on noin 2 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Muutos edellyttää ns. YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia.

YVA-arviointiin liittyvä asukas- ja virkistyskäyttökysely on avattu osoitteessa https://my.roidu.com/a/TnzXWYStipcWbmJL. Kysely on avoinna 31.5.2021 saakka. Toivomme runsaasti vastauksia!

Tässä YVA-hankkeessa tarkastellaan tuotannon noston, CIL-rikastushiekan vaihtoehtoisten loppusijoituspaikkojen, kaivospiirin alueella sijaitsevien Etelän ja Ketolan louhinnan, tarvekiven louhinnan sekä maa-ainesten oton elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Hankkeen yksityiskohdat ja ympäristövaikutusten arviointimenetelmät käyvät ilmi YVA-ohjelmasta ja ELY-keskuksen siitä antamasta lausunnosta. Niihin voi tutustua Kittilän kunnan kirjastossa tai hankkeen nettisivuilla osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/kittilankaivoksentuotannonnostojacilYVA.

Mitä YVA tarkoittaa?

Tiivis ympäristöhallinnon luoma tietopaketti siitä, mitä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tarkoittaa, on ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/ymparistovaikutusten_arviointi.

Asukas- ja virkistyskäyttökysely

Kyselyyn pyydetään vastaamaan ensisijaisesti sähköisesti tämän linkin kautta: https://my.roidu.com/a/TnzXWYStipcWbmJL. Kysely on avoinna 31.5.2021 saakka.

Jos haluat vastata kyselyyn paperiversiona, ota yhteys Matias Viitasaloon, puh. 040 6692 595, matias.viitasalo@envineer.fi.